Gửi Tin Nhắn Cho Admin

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

KHÓA HỌC EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Phạm Minh Tùng  /  at  10/17/2019 02:29:00 CH  /  No comments

Kiến Thức Trong Khóa Học:

I. Soạn thảo, định dạng văn bản, tính toán cơ bản trong excel, cài đặt mặc định, thao tác với sheet, thêm truy cập nhanh và giới thiệu về option
1. giả sử bài toán thanh toán: (chỉ cho học viên biết thế nào là địa chỉ ô, H2 là ô giao giữa cột H và dòng 2) nhập mua đơn giá , số lượng, thành tiền, tiền ứng còn nợ lại
2. chỉnh sửa dữ liệu: F2, thanh formular bar, click 2 lần
3. Thêm dòng, xóa dòng, xóa dữ liệu: thêm dòng thì nằm trên ( dòng tổng cũng thay đổi tham chiếu theo), xóa hàng thì dòng tổng cũng thay đổi, tương tự làm thêm, xóa cột, chỉ thêm cách bấm vào 1 ô và chọn insert hoặc delete.
4. Định dạng cơ bản: demo các chức năng trong tab font, Alignment, và cách copy định dạng, thay đổi kích thước của dòng và cột, đóng khung và định dạng bảng tính
5. Thêm, xóa, đổi tên sheet, di chuyển (move/copy) sheet cùng workbook hoặc khác workbook, cách ẩn/ hiện sheet, ẩn ko cho hiện sheet
6. thêm, sửa, xóa ghi chú
7. mặc định font, size, số sheet khi tạo workbook
        8. Thêm chức năng truy cập nhanh cho commandbar, giới thiệu các chức năng cơ bản trong option
II. Chèn shapes , hình ảnh, background 
1. Chèn Shapes: chú ý phần quay ngược hình ( kéo thay đổi kích cỡ và quay ngược lại thôi), dấu xoay hình, 2 tam giác màu vàng ( giả sử mũi tên) sẽ thay đổi kích thước của phần nhỏ đó trong hình), thay đổi styles của hình, viết chữ vào hình
2. chèn hình ảnh
3. chèn background ( page layout -> background)
III. Cut, copy và paste dữ liêu , công thức trong excel, chọn dữ liệu: Ctrl, Shift, Ctrl + , Ctrl + Space ( chọn cột ), xem tiếp phần địa chỉ tương đối, tuyệt đối.
1. copy: click vào dấu cộng và kéo qua lại, sau khi kéo click vào ô vuông phía dưới để giải thích các chức năng khác, sau đó copy công thức cho thấy giá trị thay đổi, tiếp theo ta copy 1 ô có chứa công thức và có định dạng để để giới thiệu về paste special, sau khi chọn special thì có thể thay đổi lựa chọn lại bằng cách bấm vào ô vuông phía bên phải, Flash Fill ( ô B2 bấm Ctrl+E)
2. Cut: chọn ô hoặc vùng chọn cut và paste, sau đó cut thử 1 ô có chứa công thức (ko ảnh hưởng đến công thức)
3. chọn dữ liệu: Ctrl, Shift, Ctrl + , Ctrl + Space ( chọn cột ),
IV. Kiểu dữ liệu trong excel: số, chuỗi, năm và thời gian ( 12:20:50), chuỗi số, so sánh ngày tháng : datevalue(“ngày”) , ”ngày”*1 , “ngày”  +- 0, hàm weekday
V. Địa chỉ vùng, ô, tương đối, tuyệt đối
        1. tham chiếu đến sheet khác: tên_sheet!vùng_chọn, khi tên sheet có chứa khoảng trắng thì thêm dấu ‘
+ ví dụ: B1=A1*sheet1!A1
B1=A1*’thong ke’!A1
       2. Khi tham chiếu đến workbook khác mà workbook này không mở: =A2*’C:\Tai lieu\[Bai tap 1.xlsx]Sheet1’!A1
       3. Khi tham chiếu đến tài nguyên chia sẽ trên máy chủ trong mạng: =A1*’\\MayChu\Excel\[Bai tap 1.xlsx]Sheet3’!A4
       4. Tránh tham chiếu vòng: A1=A1+A2+A3 ( có thể thiết đặt trong mục công thức )
       5. Tham chiếu tương đối và tuyệt đối, hỗn hợp vòng:
+ tương đối: khi kéo công thức tham chiếu thay đổi
+ tuyệt  đối: ngược lại
+ hỗn hợp, cố định dòng hoặc cột
+ 3D: VD=SUM(
VI. cách nhập công thức excel bắt đầu bằng : +,=,-, các lỗi thường gặp:
        1. #DIV/0!: lỗi chia 0, khắc phục bằng cách kiểm tra điều kiện đầu vào
        2. #N/A (Not Available) : công thức không thể trả về một kết quả hợp lê, sử dụng đối số trong hàm không thích hợp hoặc bỏ qua đối số bắt buộc.
       3. #NAME?: 
+ nhập sai tên công thức
+  sử dụng tên name sai hoặc name chưa được đặt tên
+  so sánh với chuỗi nhưng không đặt nó trong cặp ngoặc kép “”
+  xóa mất dấu “:” trong tham chiếu đến 1 vùng dữ liệu.
=> Bạn hãy nhập công thức bằng chữ thường, nếu đúng tên nó sẽ tự chuyển thành chữ HOA.
       4. #NULL! : lỗi khi dùng toán tử giao nhau giữa 2 vùng dữ liệu: =SUM(A1:A4 A5:F5)
       5. #NUM!: đã nhập một đối số không hợp lệ trong các hàm toán học 
       6. #REF!: công thức chứa tham chiếu không hợp lệ
+ lỡ xóa 1 ô mà công thức tham chiếu đến
+ công thức tham chiếu đến 1 ô không có : A0.
       7. #VALUE!: sử dụng đối số không thích hợp trong 1 hàm ( có thể là nhằm kiểu dữ liệu ), đối số là 1 ô mà chọn 1 vùng…
VII. các nhóm hàm trong excel (khai thác tối đa shift + F3, chèn hàm và help).
1. Hàm Logic: If, and, Or, Iferror, not, false, ifNA, true
2. Hàm Dò tìm và tham chiếu: Choose, vlookup, hlookup, index, choose, row, rows, column, columns, indirect, offset, match, Address, Areas, Formulatext, hyperlink, lookup, transpose
3. các hàm xử lý văn bản và chuỗi: char,code, clean, concatenate, Exact, find, search,fixed, left,right, mid, len, lower, upper, proper, Numbervalue, replace, rept, substitute, T, text, trim, unichar, unicode, value.
4 . Hàm toán học: Round, rounddown, roundup, Sum, aggregate, int, mod, rand, randbetween, sum, sumif, sumproduct
5. Hàm thống kê: Count, Min, Max, Rank, Average, averagea, averageif, averageifs, count, counta, countblank, countif, countifs, large, max, maxa, min, mina, rank, small, 
6. Hàm thời gian: Now(), Today(), hour, minute, Day, Month, Year, Day360,Time, Date,time,  Datedif, datevalue, days, days360, edate, eomonth, networkdays, timevalue, datevalue, workday, weekday
7. Hàm tra cứu thông tin: cell, error.type, info, isblank, iserr, iserror, isformula, iseven, isNA, isnontext, isnumber, isodd, istext, NA, sheet, sheets, type
8. Hàm CSDL: cách sử dụng hàm csdl, daverage, dcount, dcounta, dget, dmax, dmin, dsum.
VIII. Cách sử dụng:  Subtotal, consolidate, pivot table, data table.
VIII. Các thao tác trên bảng tính
1. Freeze Panes: Đóng băng dòng, kết hợp, dòng và cột
2. Tìm kiếm và thay thế dữ liệu
3. Sắp xếp dữ liệu (sắp theo hàng cột ( trong option của sort))
20. Liên kết dán với PowerPoint và Word
21. Nhúng Bảng tính Excel vào trong word
- Nhúng 1 bảng tính mới : insert  table , insert  object
- Nhúng 1 bảng tính có sẵn : Insert  Object ( tick Link to File: để tự cập nhật dữ liệu)
IX. Biểu đồ
1. Biểu đồ nằm trong bảng tính: chèn biểu đồ, thêm nhãn, đổi chiều dòng cột ...
2. Biểu đồ nằm trong sheet riêng biệt
X. In ấn
1. Các chế độ trang hiển thị: bình thường,chế độ xem khi in, chế độ Break ( điều chình trang in).
2. Phân trang ( phân trang khi thiếu hoặc thừa trang in), định dạng trang in
3. Header and footer ( view  page layout, insert  Header)
- &[Page]: hiển thị số trang tài liệu
- &[Pages]: hiển thị tổng số trang được in
- &[Date]: hiển thị ngày hiện tại
- &[Time]: hiển thị giờ hiện tại
- &[path]&[File]: hiển thị đường dẫn đầy đủ đến nơi lưu tập tin và tên tập tin
- &[tab]: hiển thị tên sheet

XI.Bảo mật:
  1. Pass mở file: trong tool khi save ( 1 mk để mở và 1 mk chỉnh sửa)
2. Bảo vệ công thức: select one cell -> find & select -> fomulars
3. Addin unlock pass protect sheet.
XII. Hàm TEXT và định dạng theo điều kiện từ cơ bản đến nâng cao
- mod(row(),2)=1
- so sánh ngày sinh cột D, dòng bắt đầu dữ liệu là 5: =month($D5)=month(
now())
- so sánh cột G với một giá trị nào đó: =$G5=”kinh tế”.
- Click tô cả hàng : =ROW()=CELL("row") 
XII. Lọc dữ liệu cơ bản và nâng cao : advance filter
XIII. công thức mảng, name động cơ bản và nâng cao – áp dụng cho các bài toán có nhiều điều kiện phức tạp
- Nhập mảng: chọn vùng cần nhập : = { giá trị của các phần tử } , lưu ý cặp phân cách dòng cột là { , ;} hoặc { ;\ }, sau đó kết thúc bằng Ctrl + Shift + Enter
- ta có thể dung Name để đặt tên hằng mảng
- Lưu ý nếu có nhiều điều kiện ta dung * để nối các điều kiện
XIV. Ràng buộc nhập dữ liệu theo khuôn mẫu, ghi chú tối ưu với Data Validation

XVI. Cách sử dụng các control trong thẻ Developer ( Chỉ xét Form Control)
- Scroll Bar
- Option Button
- combobox
XVII. lập trình VBA cơ bản trong excel , chủ yếu để viết được hàm đơn giản, các cái trên dạy sơ qua
- Ghi macro
- Cách thực thi 1 macro
- Các đối tượng cơ bản trong VBA, phương thức, thuộc tính ( giới thiệu về lập trình hướng đối tượng)
- khai báo biến
- giới thiệu cấu trúc rẽ nhánh
- các vòng lập cơ bản
- giao tiếp với người dùng thông qua msgbox và inputbox
- viết các sub và hàm đơn giản

Share
Posted in: Posted on: Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

0 nhận xét:

Recent Comments

Copyright © 2013 Excel Toàn Tập. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.